Bądź przedsiębiorczy

Bądź przedsiębiorczy

Bądź przedsiębiorczy 2 - Informacja dla kandydatów

wtorek, 16 września 2014 09:15

Szanowni Państwo,

aktualna sytuacja związana z rekrutacją do projektu przedstawia się następująco:

- zgłosiło się do nas 360 osób - dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym projektem,

- w dniu dzisiejszym wysłaliśmy drogą mailową ostatnie uwagi dot. braków formalnych, prosimy sprawdzać skrzynki e-mail, brak informacji oznacza iż wniosek nie miał wad,

- w piątek mija ostatni termin na ich uzupełnienie i w poniedziałek znana będzie liczba osób które przeszły ocenę formalną.

   

Bądź przedsiębiorczy 2 - Zaakceptowane regulaminy

poniedziałek, 04 sierpnia 2014 09:46

Informujemy, iż 31.07.2014 zaakceptowane zostały Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin przyznawania środków finansowych. Można je pobrać w części "Dokumenty do pobrania".

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 20.08-02.09.2014r. (nie od 19.08.2014 jak informowaliśmy wcześniej).

   

Bądź przedsiębiorczy 2 - podpisanie umowy

piątek, 25 lipca 2014 12:27

17-go lipca br. Uniwersytet Opolski zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu umowę o dofinansowanie realizacji projektu Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2. W dniu wczorajszym złożyliśmy do akceptacji Regulamin rekrutacji i Regulamin finansowy.

   

Bądź przedsiębiorczy 2 - informacja bieżąca

poniedziałek, 14 lipca 2014 10:11

Informujemy, iż w zeszły wtorek złożyliśmy dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Po jej podpisaniu przekażemy do akceptacji Regulamin rekrutacji i Regulamin finansowy. Po ich akceptacji umieścimy je na tej stronie. Rekrutacja może rozpocząć się po minimum 10 dniach roboczych od podania ww. dokumentów do publicznej wiadomości. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie podać Państwu konkretnej daty. Prosimy śledzić informacje na tej stronie, będziemy sukcesywnie informować o kolejnych etapach.

   

Informacja o nowym projekcie - Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2

poniedziałek, 16 czerwca 2014 11:58

Informujemy, iż Uniwersytet Opolski z początkiem lipca rozpocznie realizację projektu „Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2”.

W ramach projektu możliwe będzie uzyskanie:

- jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 tys. zł,

- ryczałtu na koszty stałe w wysokości do 800 zł/m-c na sześć miesięcy,

- wsparcia szkoleniowego i doradczego.

Projekt adresowany będzie do osób, spełniających łącznie trzy warunki:

1. pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo i jednocześnie należących do jednej z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,tj.: osób w wieku 18-30 lat i/lub niepełnosprawnych i/lub długotrwale bezrobotnych i/lub w wieku pow. 50 r.ż. i/lub osób zamieszkujących t. wiejskie

2. zamieszkujących województwo opolskie

3. takich które w okresie 12 m-cy wstecz nie były zarejestrowane w CEiDG.

Do projektu przyjmiemy 90 osób, z których 60 otrzyma dotacje.

Kolejne informacje wkrótce.

   

Pomostówki - lista

wtorek, 20 maja 2014 08:28

Informujemy, iż zaakceptowane zostały prace KOW ds. oceny wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe - lista.

   

Wsparcie pomostowe

wtorek, 11 marca 2014 12:40

Informujemy, iż w dniach 12-19.03.2014 przyjmujemy wnioski o Podstawowe wsparcie pomostowe. Informacje techniczne dotyczące przygotowania wniosku zostały wysłane drogą elektroniczną.

   

Ostateczna lista rankingowa

wtorek, 21 stycznia 2014 13:51

W związku z akceptacją prac KOW publikujemy Ostateczną listę rankingową - pobierz.

   

Podstawowa lista rankingowa

czwartek, 07 listopada 2013 09:35

W dniu dzisiejszym zostały zatwierdzone przez IP2 wyniki prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Do pobrania - Podstawowa lista rankingowa.

   

Wnioski o dotacje - informacje bieżące

czwartek, 12 września 2013 09:12

Łącznie otrzymaliśmy 45 wniosków, po weryfikacji formalnej wszystkie został skierowane do dalszej oceny. Wczoraj, tj. w środę 11.09.2013 rozpoczęła prace Komisja. Eksperci będą pracować nie dłużej niż do 24.09.2013. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych po zakończeniu prac sporządzimy protokół i przekażemy go do IP2 (WUP Opole). Szacujemy, iż Podstawowa lista rankingowa będzie umieszczona na stronie projektu w drugim tygodniu października.

   

Wnioski o dotacje

wtorek, 13 sierpnia 2013 13:09

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej przyjmowane będą w dniach 02.09-06.09.2013r. w godzinach pracy biura. Można je będzie składać osobiście lub przesłać pocztą.

Szczególowe wskazówki dotyczące poprawnego ich przygotowania zostaną Państwu przesłane mailem.

Do pobrania:

wniosek - pobierz

biznes plan - pobierz

harmonogram - pobierz

   

Informacje bieżące

wtorek, 13 sierpnia 2013 12:36

12.08.2013 zakończyliśmy szkolenia w ostatniej grupie. Do końca sierpnia realizowane będą indywidualne konsultacje wniosku o dotację. Po drugim spotkaniu z doradcą w Biurze projektu można odbierać zaświadczenia o zakończeniu udziału w module szkoleniowo-doradczym. Są one obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dotację.

   

Ostateczna lista uczestników projektu

poniedziałek, 17 czerwca 2013 12:15

Ostateczna lista uczestników projektu - pobierz. Osoby, które uzyskały powyżej 60% punktów, a nie są w gronie 26 najlepszych kobiet i 22 najlepszych mężczyzn stanowią osoby rezerwowe.

Do osób, które składały odwołania wysyłamy listy zawierające kartę z ponownej oceny.

Do osób zakwalifikowanych wyślemy wiadomość e-mial z dalszymi "roboczymi" informacjami.

Pomocniczo numery wniosków - pobierz.

   

Wstępna lista uczestników projektu

czwartek, 06 czerwca 2013 12:13

W związku z zakończeniem prac przez Komisję Rekrutacyjną przygotowano Wstępną listę kandydatów - pobierz.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji:

- osoby, których kandydatury zostały odrzucone zostaną poinformowane o przyczynie odrzucenia i będą mogły odwołać się od tej decyzji. Za dzień doręczenia Kandydatowi zawiadomienia z informacją o odrzuceniu jego kandydatury będzie uznawany dzień wysłania wiadomości e-mail lub nadania faksu (kontakt zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym),

- kandydat do uczestnictwa w Projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do Projektu może, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o odrzuceniu kandydatury, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołania złożone niezgodnie z ww. warunkami nie podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną.

   

Informacja dla kandydatów

środa, 17 kwietnia 2013 12:55

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 05.04.2013r. miała miejsce kontrola projektu ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, która dotyczyła prowadzonego przez Uniwersytet w dniach 04-11.01.2013 naboru ekspertów - członków komisji, oceniającej Państwa wnioski. Przyczyną kontroli było odrzucenie przez UO oferty jednego z kandydatów na eksperta. WUP badał prawidłowość odrzucenia tej oferty, co wstrzymało prace związane z rekrutacją. W ciągu tygodnia otrzymamy decyzję w tej sprawie i będziemy mogli zakończyć proces rekrutacji.

Przepraszamy Państwa za powstałe opóźnienie.

   

Strona 1 z 2